Polecamy

Magazyn Iskra

Centrum Informacji Anarchistycznej

Lewica.pl

Indymedia

IBW

WRS

Mamy obecnie 280 tekstów.

Polityka redakcyjna

I Postanowienia ogólne

1. Decyzją Kongresu stowarzyszenia Wolność - Równość - Solidarność tworzy się Internetową Bibliotekę Wolnościową zwaną dalej IBW.
2. IBW jest portalem internetowym za którego funkcjonowanie odpowiada specjalnie powołana do tego komisja zadaniowa stowarzyszenia zwana dalej Kolektywem Redakcyjnym.
3. Fundusze na działalność IBW przyznawane są przez Komisję Krajową WRS.


II Misja

1. Celem IBW jest propagowanie oraz popularyzowanie idei myśli wolnościowej.
2. Podstawowym środkiem do realizacji tego celu jest utworzenie największego w sieci zbioru tekstów o wspomnianej tematyce.
3. Dla realizacji tego celu IBW może także:

a) organizować seminaria, panele dyskusyjne oraz debaty
b) podejmować działalność wydawniczą
c) wspierać medialnie działalność grup wolnościowych

4. Misja IBW jest niezmienna i kończy się wraz z podjęciem takiej uchwały przez Kongres WRS.


III Kolektyw Redakcyjny

1. Zadaniem Kolektywu Redakcyjnego jest:

a) czuwanie nad realizowaniem misji IBW
b) redagowanie oraz publikowanie nadesłanych tekstów
c) publikowanie tekstów znalezionych w internecie
d) dbanie o merytoryczną wartość portalu

2. Kolektyw Redakcyjny podejmuje decyzje w głosowaniu większościowym.
3. Kolektyw Redakcyjny podlega Komisji Krajowej WRS.


IV Publikacja tekstów

1. Prawo do nadesłania tekstu ma każdy użytkownik portalu.
2. Teksty publikowane są w kolejności, w której zostały nadesłane.
3. Kolektyw Redakcyjny ma prawo odrzucić teksty które:

a) propagują systemy totalitarne lub autorytarne
b) swoją treścią dyskryminują jednostki lub grupy społeczne
c) przedstawiają słabą wartość merytoryczną
d) nie są podpisane imieniem i nazwiskiem autora

4. Od decyzji Kolektywu Redakcyjnego można odwołać się do Komisji Krajowej WRS.
5. Decyzja Komisji Krajowej WRS jest ostateczna.


V Postanowienia końcowe

1. Decyzję o zakończeniu działalności IBW może podjąć tylko Kongres stowarzyszenia WRS.
2. W przypadku podjęcia takiej decyzji strona musi być zarchiwizowana.
3. Za przechowanie strony odpowiedzialna jest Komisja Krajowa WRS.